Invitație publicare volum „De la istorie locală la istorie națională”

Volumul De la istorie locală la istorie națională cuprinde lucrările prezentate la sesiunea ştiinţifică a doctoranzilor în istorie, ediţia a XIV-a, Oradea, 14-15 octombrie 2019 și va fi editat ca Supliment al revistei Crisia de Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.

Ținând cont de activitatea dumneavoastră științifică, vă invităm să ne trimiteți un studiu din aria dumneavoastră de interes, care se integrează temei volumului, în limba română sau într-o limbă de circulație europeană, până la data de 1 octombrie 2020. Studiile nu vor depăși 15 pagini, inclusiv imaginile, fontul utilizat va fi Times New Roman, caractere de 12 pentru text și de 10 pentru notele de subsol, spațiere de 1,5, iar citarea și bibliografia se vor realiza în conformitate cu normele Academiei Române. Textele vor fi însoțite de un rezumat de maximum 10 rânduri în engleză și minimum 5 cuvinte cheie. Taxa de publicare este de 200 euro care se achită în contul:

MUZEUL TARII CRISURILOR ORADEA COMPLEX MUZEAL

ORADEA STR ARMATEI ROMANE NR 1A

RO60TREZ24G670303201100X

TREZORERIA  MUNICIPIULUI  ORADEA

CUI 4287858

CUPRINS VOLUM DE LA ISTORIE LOCALĂ LA ISTORIE NAŢIONALĂ

CUVÂNT ÎNAINTE / PREFACE   
  
Gelu Daniel SEREA ANTROPONIMIA DIN COMITATUL BIHOR ÎN SECOLELE XI-XIV / THE ANTHROPONOMASTICS IN BIHOR COUNTY DURING THE 11TH – 14TH CENTURIES     
  
Traian OSTAHIE IMAGINEA REGELUI LADISLAU CEL SFÂNT ÎN ISTORIOGRAFIA MAGHIARĂ / THE IMAGE OF KING LADISLAUS THE SAINT IN HUNGARIAN HISTORIOGRAPHY     
  
Maria UNGUR VIAȚĂ COTIDIANĂ. OBICEIURI ȘI TRADIȚII LA ROMÂNI REFLECTATE ÎN RELATĂRILE CĂLĂTORILOR STRĂINI (SECOL AL XV-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-LEA) / DAILY LIFE. THE ROMANIANS’ CUSTOMS AND TRADITIONS (15TH CENTURY – BEGINNING OF THE 18TH CENTURY)   
  
Sergiu BOŢOLIN CONDUCEREA REGIONALĂ A BASARABIEI. VIZIUNI TEORETICE ȘI APLICAȚII PRACTICE ALE CENTRULUI ÎN PRIMUL SFERT AL SECOLULUI AL XIX-LEA / REGIONAL LEADERSHIP OF BESSARABIA. THEORETICAL VISIONS AND PRACTICAL APPLICATIONS OF THE CENTRE IN THE FIRST QUARTER OF THE NINETEENTH CENTURY           
  
Mircea Ovidiu MARŢI ASPECTE PRIVIND NUPȚIALITATEA LA POPULAȚIA ORTODOXĂ DIN ARAD, LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA / ASPECTS CONCERNING THE MARIAGE OF THE ORTHODOX POPULATION IN ARAD, AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20THCENTURY         
  
Dănuţ-Emanuel PODUŢ ASPECTE PRIVIND COMPORTAMENTUL DEMOGRAFIC ÎN CADRUL UNEI COMUNITĂȚI DE NEOPROTESTANȚI DIN ZONA CURTICI, JUDEȚUL ARAD, LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX – LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX – LEA / ASPECTS REGARDING DEMOGRAPHIC BEHAVIOR WITHIN A COMMUNITY OF NEO-PROTESTANTS IN THE CURTICI AREA, ARAD COUNTY, AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY             
  
Ioana BLAJEC, Cosmin PATCA CASTELUL DIN CIUTELEC – ASPECTE ISTORICO-SOCIALE ȘI ARHITECTURALE /  THE CIUTELEC CASTLE – HISTORICAL-SOCIAL AND ARCHITECTURAL ASPECTS   
  
Mircea BLAGA PARADIGME ECONOMICE ÎN ROMÂNIA POSTBELICĂ. ÎNFIINȚAREA SUCURSALEI ARAD A BĂNCII „ALBINA” DIN SIBIU / ECONOMIC PARADIGMS IN POST-WAR ROMANIA. ESTABLISHMENT OF THE ARAD BRANCH OF THE „ALBINA” BANK FROM SIBIU         
  
Gheorghe MARIAN ASPECTE DEMOGRAFICE PRIVIND COMUNITĂȚILE REFORMATE DIN COMITATUL ARAD LA 1900 / DEMOGRAPHIC ASPECTS REGARDING THE REFORMED COMMUNITIES OF ARAD COUNTY, IN 1900       
  
Cosmin PATCA ŞCOALA DE LA ANNALES – O NOUĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA ISTORIEI / ANNALES SCHOOL – A NEW PERSPECTIVE ON HISTORY     
  
Nicola PERENCIN Lazăr Șăineanu: FIABE ROMENE in prospettiva comparata / LAZĂR ȘĂINEANU’S ROMANIAN FAIRY TALES – A COMPARATIVE PERSPECTIVE     
  
Antonia Mihaela SILAGHI IMAGINEA LUI PETRE P. PANAITESCU ÎN DOSARELE SECURITĂŢII / THE IMAGE OF PETRE P. PANAITESCU IN THE INTELLIGENCE FILES OF THE COMMUNIST PERIOD     
  
Ioana Cosmina BOLBA IOSIF TRIFA. ASPECTE BIOGRAFICE / IOSIF TRIFA. BIOGRAPHICAL ASPECTS   
  
Beáta MÉNESI ASPECTE DIN ACTIVITATEA COLECTIVULUI DE CENZURĂ DE LA BRAŞOV. ANUL 1961 
  
Roland OLAH EPISOADE ALE TRECERII FRAUDULOASE A GRANIȚEI DE VEST DE CĂTRE PERSONALUL MILITAR, ÎN ANII ’80 / EPISODES OF ILLEGAL CROSSINGOF THE WESTERN BORDER BY THE MILITARY PERSONNEL, IN THE 80s       
  
Gabriel CHEREGI LEGĂTURILE ȘI PREOCUPĂRILE ȘTIINȚIFICE A DOI ARHEOLOGI ROMÂNI: MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIȚA (IAȘI) ȘI IVAN ORDENTLICH (TEL AVIV) / THE SCIENTIFIC CONNECTIONS AND PREOCCUPATIONS OF TWO ROMANIAN ARCHAEOLOGISTS: MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIȚA (IAȘI) AND IVAN ORDENTLICH (TEL AVIV)           
  
Andreea DAVID ESILIO E CRITICA LETTERARIA: IL CASO DI MATEI CĂLINESCU   
  
Florentina BARTA POPULAȚIA ȘCOLARĂ A LICEULUI „EMANUIL GOJDU” ÎN PERIOADA POSTBELICĂ / THE SCHOOL POPULATION OF THE ”EMANUIL GOJDU” HIGH SCHOOL IN THE POST-WAR PERIOD       
  
Antonia Izabela POTROVIŢĂ REALISMUL SOCIALIST MANIFESTAT ÎN DOMENIUL ARTELOR PLASTICE DIN ROMÂNIA COMUNISTĂ. SCURTĂ PERIODIZARE / SOCIALIST REALISM MANIFESTED IN THE FIELD OF FINE ARTS FROM COMMUNIST ROMANIA. A SHORT PERIODIZATION         
  
Amalia Gabriela RACOLŢA (MOJOLIC) INDUSTRIALIZARE ŞI URBANIZARE ÎN BAIA MARE (1948-1965). STUDIU DE CAZ: CONDIŢIILE DE MUNCĂ ÎN INDUSTRIA GREA / INDUSTRIALIZATION AND URBANIZATION IN BAIA MARE (1948-1965). CASE STUDY: WORKING CONDITIONS IN THE HEAVY INDUSTRY   
  
Raluca VEREȘ ROMÂNIA „TEZELOR DIN IULIE, 1971”. PAUL GOMA, ÎNTRE SCRIITURĂ ȘI DREPTURILE OMULUI / ROMANIA OF THE „JULY THESES, 1971”. PAUL GOMA, BETWEEN WRITING AND HUMAN RIGHTS   
  
Marcel REVENCO DINAMICA STRUCTURII ECONOMIEI REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA ÎNTRE ANII 1995-2017 / THE DYNAMICS OF THE ECONOMY STRUCTURE OF THE DEVELOPMENT REGION CENTER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA BETWEEN 1995-2017         
  
Alina BRIHAN, DEZVOLTAREA LOCALĂ ÎN CADRUL GUVERNANȚEI MULTINIVEL A UNIUNII EUROPENE. STUDIU DE CAZ: JUDEȚUL BIHOR